Regulamin

1. CELE

Głównym celem biegu jest pozyskanie środków finansowych na zakup tablic do ścieżek edukacyjnych, które postawione zostaną na terenie powiatu bydgoskiego. Bieg ma charakter charytatywny, a środki, o których mowa wyżej pozyskane zostaną ze sprzedaży pakietów startowych dla uczestników biegu.


2. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu oraz całego eventu (Eko wioski) jest Stowarzyszenie Rotaract Polska klub Bydgoszcz oraz Fundacja Ekoprzyjazna.


3. TERMIN, MIEJSCE, TRASA

Impreza odbędzie się 22 kwietnia 2023 roku na terenie LPKiW “Myślęcinek” w Bydgoszczy. Dokładne miejsce to tzw. Różopole, na którym rozstawiona zostanie Eko wioska z atrakcjami oraz sceną i biuro zawodów. W ramach eventu odbędą się trzy biegi. Na dystansie 5 km, 10 km oraz 3 km tzw. Bieg Rodzinny. Trasa wszystkich biegów pokrywa się z terenem LPKiW “Myślęcinek” i wytyczona została po ogólnodostępnej ścieżce wokół parku.


4. CHARAKTERYSTYKA BIEGU

„Eco Run – bieg charytatywny” ma charakter rekreacyjny. W biegu może wziąć udział tylko osoba pełnoletnia bez specjalnego przygotowania fizycznego i umiejętności. Wyjątek stanowi bieg Rodzinny. Podczas biegu będzie prowadzona rywalizacja sportowa z pomiarem czasu, z wykorzystaniem zwrotnych czujników pomiarowych. Bieg nie jest klasyfikowany ani honorowany przez federacje sportowe. Pomiar dystansu biegu nie został wykonany przez mierniki certyfikowane. Nie jest możliwe pokonywanie trasy w towarzystwie zwierząt lub w formie marszu z kijkami. Udział w biegu jest płatny. Koszt uczestnictwa wynosi 99 zł. Organizator nie przewiduje opłat ulgowych. Opłaty realizowane są za pomocą systemu elektronicznego w ramach procesu rejestracji na stronie www.ecorunbydgoszcz.pl. Bieg na dystansie 5 km to jedna pętla wytyczona po chodniku wokół parku “Myślęcinek”, na dystansie 10 km uczestnik pokonuje dwie pętle. Bieg Rodzinny posiadać będzie oddzielną trasę na dystansie 3 km.


5. OGRANICZENIA WIEKOWE

Uczestnikiem biegu na dystansie 5 km i 10 km może być osoba pełnoletnia. Ze względu na charakter biegu Rodzinnego, który skierowany jest także do dzieci, udział wziąć może każdy bez względu na wiek pod warunkiem, że w trakcie pokonywania trasy obecny będzie również opiekun (osoba dorosła, rodzic, opiekun prawny), który wcześniej dokona zapisu i opłaci wpisowe.


6. WARUNKI UDZIAŁU W BIEGU BA DYSTANSIE 5 KM I 10 KM:

a) Rejestracja prowadzona jest poprzez formularz na stronie internetowej organizatorów pod adresem www.ecorunbydgoszcz.pl. Zapisy ruszają 27 marca i potrwają do wyczerpania limitu uczestników biegu lub do 17 kwietnia 2023 roku.

b) Uczestnik biegu, wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, działań promocyjnych i pomiaru czasu w ramach Eco Run – bieg charytatywny.

c) Rejestracja do biegu jest możliwa wyłącznie po uiszczeniu opłaty startowej, która wynosi 99 złotych i jednocześnie jest “cegiełką”.

d) Biorąc udział w biegu Uczestnik zobowiązuje się do poruszania się po wyznaczonej trasie oraz dostosowania się do bieżących uwag patrolu Straży Miejskiej, Policji.

e) Wszelkie nagminne przypadki łamania regulaminu mogą skutkować wykluczeniem z biegu, o czym decyduje Organizator.

f) Organizator wprowadza limit uczestników biegu – 500 osób na dystansie 5 km i 10 km oraz limit czasu biegu – 1 godzina i 45 minut. Organizator zakłada możliwość ograniczenia limitu uczestników w trakcie trwania procesu zapisów.

g) Start w biegu możliwy jest wyłącznie z przyczepionym w widocznym miejscu numerem startowym. Osoby bez numerów startowych nie będą klasyfikowane.


7. WARUNKI UDZIAŁU W BIEGU RODZINNYM NA DYSTANSIE 3 KM:

a) Rejestracja do biegu Rodzinnego prowadzona jest w oddzielnym formularzu na stronie www.ecorunbygoszcz.pl

b) Uczestnikami biegu są przede wszystkim Rodziny.

c) Jeden pełnoletni uczestnik (rodzic, prawny opiekun) może wziąć udział maksymalnie z dwójką dzieci.

d) Koszt wpisowego to 10 zł, zawodnicy biegu Rodzinnego nie otrzymują pakietów startowych a podczas biegu nie będzie pomiaru czasu.


8. PAKIETY STARTOWE

Wszyscy zarejestrowani przez Internet uczestnicy biegu otrzymają w ramach pakietu startowego worko-plecak z logiem imprezy, numer startowy wraz z chipem do pomiaru czasu. Pakiety wydawane będą dzień przed biegiem w budynku Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 74 w godzinach 16:00 – 20:00 oraz w dniu zawodów od godziny 9:00 do 10:30 w biurze zawodów.


9. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Ze względu na charytatywny charakter imprezy Organizator nie uwzględnił nagród finansowych. Drobnymi pamiątkami oraz nagrodami od sponsorów obdarowane zostaną osoby w kategoriach:

a) Najlepszych trzech mężczyzn na dystansie 5 km oraz 10 km.

b) Najlepsze trzy kobiety na dystansie 5 km oraz 10 km.


10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

Każdy Uczestnik biegu wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje, iż biegnie na własną odpowiedzialność, znając własne możliwości i stan zdrowia. Uczestnik biegu deklaruje także, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w biegu. Uczestnik biegu deklaruje zwrot czujnika pomiarowego po zakończeniu biegu. Jeżeli czujnik pomiarowy (chip) nie zostanie zwrócony w dniu biegu do godziny 14:00, podmiot realizujący pomiar czasu obciąży zawodnika dodatkową opłatą karną. Tym samym Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, w ramach organizacji i przeprowadzenia – Eco Run – bieg charytatywny nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników, za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.


11. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW

A) Zapisanie się na listę uczestników jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer kontaktowy do celów uczestnictwa w imprezie Eco Run. Jednocześnie biorąc udział w Imprezie, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, instagram) i stronach internetowych oraz podmiotów z nią współdziałających, w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od Organizatorów lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej).

B) Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczącą informujemy, iż:

· Administratorem Państwa danych osobowych będzie Organizator biegu.

· Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacja zadań związaną z obsługą zawodów przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji imprezy, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku, w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności statutowej Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt 1

- Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

2. upoważnionym pracownikom Administratora,

3. upoważnionym wolontariuszom pomagającym przy organizacji Imprezy

4. podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora obsługę zapisów uczestników – serwis Biegi Wirtualne

5. mediom

· Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, instagram)

- Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 miesięcy do celów statystycznych lub do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

5. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem, przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

- Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie.

- W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Organizatora biegu, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

- W oparciu o Państwa dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu cytowanego wyżej Rozporządzenia.